Traduttore di Google:

DEZVALUIRI ULUITOARE PRIVIND CASA POPORULUI
MISTERIOSUL TEZAUR AL “CASEI CUNOASTERII UNIVERSALE”
UNIVERSALION - ALFABETULUI UNIVERSALITATII


AUTORE VASILE DROJ UNIVERSOLOG
 

Printr-o descoperire fàrà precedent an istoria modernà, cercetàtorul roman Vasile Droj demonstreazà cà cel ma mare edificiu administrativ al lumii, Casa Poporului din Bucuresti, ascunde si cea mai mare enigmà a lumii. Constructia arhitectonicà ar fi copia fidelà a unei structuri matematico geometrice misteriose astfel proiectatà ancat sà fie decriptatà dintr-un singur punct al spatiului. Proiectiile pornite din acest punct spre crestele clàdirii corespund termenilor unei mari ecuatii matematico geometrice, antreg Edificiul fiind antrepàtruns de rapoarte si proportii deosebite. Compozitia logica a Casei Poporului ar ascunde cele sapte teoreme pierdute ale lui Pitagora. Pe fatada Edificiului este criptatà prin unghiuri piramida lui Keops si ecuatia secretà a Apei, baza Vietii pe Pàmant. Casa Poporului – “Universalionul” ca depozitar al Supremei Formulei Universale este adevàrata “piatrà filozofalà” càutatà mii de ani fàrà succes - “piatra din varful unghiului”, an acest caz unghiurile proiectiilor pornite din Origine locul geometric al Perfectiunii - Cercul. An aceastà colosalà constructie, ce este Universalionul, è depozitat un “Mesaj” pentru Omenire, continand formula salvàrii Civilizatiei Umane. Dacà an vechime antreaga Cunoastere a fost ascunsà sub pàmant an “Sala Proiectiilor - Amenti”, de data aceasta a fost scoasà la suprafatà ca toatà lumea sa o cunoascà.

In lume sant multe monumente si constructii care nu spun nimic deosebit an afara imaginii lor, an comparatie cu cele antice: piramide, sanctuare, templuri, obeliscuri etc. Acestea din urmà au multe mistere dar cercetàtorii moderni ancà nu le-au pàtruns adevaratele antelesuri. Ce sà mai spunem de edificiile ultramoderne care nu contin nimic interesant precum: concepte, idei, formule sau ecuatii secrete, ca sà nu mai vorbim de mesaje sau formule de salvare a neamului si civilizatiei umane. Si totusi ar exista o asemenea constructie modernà, ea gàsindu-se in Romania la Bucuresti. An acest contest, pentru o misiune atat de mare edificiul ar trebui sà fie si el pe màsurà si nu unul oricare ci cel mai mare di lume. A-ti intuit bine, este vorba de Casa Poporului din Bucuresti, cel mai mare edificiu administrativ al lumii. Stàruie ansà o antrebare; pentru ce aceastà giganticà màretie arhitectonicà intr-un monument atat de mare la un popor atat de mic? Sau oare alteva stà in spatele grozavei sale màretii. Sà fie jocul Destinului an care noi cei plini de aversiune fatà de “comanditar” nu am anteles nimic.

Misterul celei mai Mari Enigme a lumii moderne o vom gàsì analizand Monumentul dand ràspuns la urmàtoarele antrebàri:
- De ce Casa Poporului are o fatadà atat de mare? Vrea oare sà fie o tablà ca cea de scoalà pe care sà se demostreze Ceva, sau o panzà de proiectat proiectii? Vom vedea an curand.
- De ce clàdirea este atat de geometrizatà; toatà numai unghiuri, linii si suprafete. Excesiva geometrizare ar fi chiar in detrimentul frumusetii monumentului demonstrand cà pentru Ideator si constructori interesa mai mult geometria sa decat orice altceva. Asa cà avem si ràspunsul: prin unghiuri, linii si suprafete geometrice se dorea trimiterea spre ceva, ce nu se vede dar se poate “intelege”.
- De ce apoi atata spaziu liber frontal si amprejurul marelui Edificiu? Ràspuns; pentru a vedea de la distanza compozitia sa pentru a fi anlizatà si mai ales sintetizatà.
- De ce constructia in ansamblu are forma de Podium Olimpic si de Tribunà. Ràspuns; vizeazà ECCELENZA, Caliatea, Valoarea, Caracterul, Criteriul etc.

 

FORMA EDIFICIULUI - PODIUM - TRIBUNA’

Forma generalà a Casei Poporului este cea de Podiu Olimpic (fig. 1) desemnand locurile medaliate I – II – III, adicà Aurul, Argintul, Bronzul, an alte cuvinte; Valoarea, Excelenta si Caracterul. Se deduce cà, Casa Poporului se vrea un Criteriu al Valorilor iar Providenta cand a conceput Edificiul avea acest lucru in vedere. Prin faptul cà indicà Excelenta, Monumentul devine automat un Simbol al Valorilor.

TRIBUNA SI INSTITUIREA STARII OLIMPICE PERMANENTE.

Pentru a mentine nestinsà flacàra olimpicà a “antrecerii” è pozitiv sà ne consideràm ca o Fiintà Nationalà, un Organism Social intr-o permanentà exercitare de depàsire a valorilor individuale, sociale si nationale. Simbolul Valorii Olimpice este “PODIUL” cu medaliatii celor trei locuri I, II, si III, numit si TRIBUNA, (cei “trei buni”) (fig. 2). Prima formà organizatà in istorie a fost TRIBul numit astfel penru cà era compus din TRIada: TRIBUNI - TRIBUNA - TRIBUNAL. TRIBUNII erau alesii Poporului, TRIBUNA era locul agregàrii, Agorà, Institutiile, iar TRIBUNALUL locul judecàtii si bunei gandiri. Cand Tribul a evoluat a pus totul in “STATUT” devenind STAT STApan pe sine ansusi. A fàcut si o CONSTITUTie = CON-STATUT ca sà permità membrilor sài sà CONSTATE cum stau lucrurile si care este inteRESul comun. “ResPublica” sau R.S.P.C. indicà RESPECTUL care decodificat in limba latinà si romanà este RES-PACT adicà PACTUL RESPECTAT. InteRESului comun la nivelul TRIBUlui se numea TREABA adicà “Treaba Comunà” - InteRESul Comun. Toate aceste formule ancestrale sant cuprinse in cartea Autorului, Vasile Droj: “Utopia Concretà - Refondarea si Modelarea Statului dupà Modelul Raman”.

 

ANALIZA COMPOZITIEI GEOMETRICE A CASEI POPORULUI
MISTERIOASE RAPORTURI MATEMATICO GEOMETRICE

Persoanele care privesc Casa Poporului sant impressionante de gigantica constructie (cel mai mare edificiu administrativ al lumii si al doilea de pe toatà suprafata pàmantului) se antreabà in sinea lor ce mister ascunde grozavul monument. Dacà este cel mai mare in dimensiuni atunci automat trebuie sà ascundà si cel mai mare Mister - legea reciprocitàtii. Asa si este, Casa Poporului ascunde cel mai mare secret al planetei. In aceastà clàdire este incifratà quintesenta Cunoasterii Supreme. Desigur afirmatia este ràsunàtoare dar vom da pe màsurà ràspunsul la toate antrebàrile ce vor fi demostrate pas cu pas.

Sà analizàm mai antai panorama generalà a monumentului; Cum este visibil in figura 3, raportul antre làtimea si inàltimea fatadei este ¼. Intrucat Monumentul construit in formà de Podiu Olimpic, are trei inàltimi, a doua inàltime este cea a locului doi pe podiu esprimatà de turnul sau coloana lateralà, urmàtoarea, mai micà (fig. 4). Raportul làtime / inàltime este 1/6, in care lungimea clàdirii la sol màsoarà 6 inàltimi dispuse in orizontalà una langà alta. Atenzione, aceste raporturi si proportii sant sintetic elaborate an punctul an care a fost fàcutà fotografia. Numai an acel punct simetric poate fi descoperità formula si compozitia secretà a Clàdirii. Este un adevarat “loc geometric”. Este vorba de un pocedeu stràvechi de ascundere a comorilor, precum harta piratilor ce putea fi citità numai dintr-un anumit punct si unghi precis. Acelasi procedeu a fost utilizat si la Nazca in Peru unde giganticele pietroglife chiar vàzute an perspectiva aerianà nu pot fi decifrate decat din pozitii specifice unice. Autorul prezentei descoperiri universologul Vasile Droj, prin procedura descrisà a pàtruns si taina unora dintre desenele Nazca precum cea a faimosului Condor.

In fine inàltimea celui de al treilea turn (fig. 5) este cuprinsà de 7 ori in làtimea Fatadei monumentului (1/7). Foarte interesant acest lucru ce dovedeste ancà de la anceput prezenta unei gandiri de ansamblu demonstrand cà proportiile Edificiului nu au fost fàcute la antamplare. Santem doar la primul pas an dezvàluirea unui Proiect Architectonic Special ce conduce càtre un “Plan” estraordinar incifrat in Monument. Dar sà continuàm firul revelatiilor ce devin din ce in ce mai palpitante si mai complexe.

Fatada frontalà centralà, pe Podiul Olimpic representand locul I, are o làrgime la sol ce se cuprinde de trei ori in lungimea clàdirii (fig. 6). La o evaluare mai atentà se observà cà cele trei proiectii orizontalizate la sol sant putin mai scurte dar neantelegerea dispàre cand se constatà cà diferenza este acoperità perfect de cele douà coloane frontale laterale ale Fatadei. Aceastà diferenzà numità si de “reajustare” serveste la echilibrarea unor impresionante relatii matematico geometrice ce ancep sà aparà si ce sant din ce an ce mai complexe.

JOCUL DEVINE SERIOS - STRUCTURI ARHITECTONICE TOT MAI COMPLEXE

Este uimitor sà vezi aceste lucruri acolo unde aproape o jumàtate de secol nimeni nu a vàzut nimic si ca dintr-o datà sà aparà o sumedenie de relatii surprinzàtoare bine corelate antre ele. Apar conjuncturi evidente nu numai antre proportiile fondamentale ale clàdirii dar si antre pàrti componente aparent fàrà legàturà. Asa de pildà liniile oblice drepte ce pleacà de la estremitàtile bazei edificiului panà la marginile acoperisului sàu au aceasi lungime cu ceea a celor douà diagonale ce antretaie fatada centralà a acestuia (fig. 7). Foarte interesant, si cum de sant perfect egale? Ba mai mult, aceste linii sant paralele, intersectiile lor generand un triunghi mai mic. La randul sàu in acest triunghi se gàseste un alt patrat-dreptughi, Portalul, ce imità pefect “modelul inizial” mai mare al clàdirii.

Sà nu uitàm cà atat fatada centralà (patrat, dreptunghi) cat si deschiderea triunghiularà bazà-acoperis (triunghi), sant elementele fondamentale ale Misterului Casei Poporului - Universalion, ce ancepe sà fie revelat pas cu pas. Incadrarea Edificiului in forme arhetipale universale, permite ca intreaga costructie sà se prezinte ca un “mozaic modular” in care formele geometrice trec din una an alta ca antr-o alchimie magicà dar in acelasi timp extrem de rationalà si minutios calculatà precum in figura 8. An acest caz anàltimea Fatadei centrale are aceasi lungime precum a celor douà linii oblice ce coboarà din extremitàtile acoperisului spre a atinge colturile acoperisurilor turnurilor laterale corespunzàtoare locului III pe Podiul Olimpic simetric. A face sà coi ncidà toate aceste màsuri s-au gandit construttorii, iar dacà nu ei atunci desigur “Proiectul” costructiei anmanat lor continea aceste indicatii. Dar anmànat de cine?

Analizele matematico geometrice nu se terminà aici, antrucat partea superioarà a Fatadei centrale contine antre cele douà turnuri laterale ale ei un dreptunghi ale càrui diagonale prezintà o mare surprizà; aceea de a avea aceasi lungime cu anàltimea Fatadei si a celor douà linii oblice laterale. An tot acest demers palpitant operatiunea revelatoare “a la Indiana Jones”, devine din ce in ce mai apasionatà si spectaculoasà.

CASA POPORULUI ASCUNDE CELE 7 TEOREME DISPARUTE A LUI PITAGORA

Se presupune cà marele Pitagora a postulat sapte teoreme astàzi dispàrute, din care noi cunoastem doar una, cea clasicà: A2 + B2 = C2. Pe parcursul revelatiei le vom descoperi si pe celelalte inscrise in Monumentului Casei Poporului - Universalion. Dezvoltand figura precedentà (8) ajungem la figura 9 unde in spatiul dedesubt ràmas gol se incrie un dreptunghi orizzontal mai alungit decat cel de deasupra. Vom ràmane surprinsi constatand cà diagonalele sale au exact aceasi lungime cu diagonale de deasupra si an acelasi timp cu lungimea inàltimmii Fatadei centrale, a edificiului. Cum este posibil? Acest lucru demostreazà cà atunci cand constructoriI au anàltat Fatada constructiei au tinut cont de aceste relatii matematico geometrice si tocmai ele erau Scopul marelui Monument iar nu zidària ordinarà. Fiecare parte a constructiei a fost conceputà in relatie cu celelalte dupà formule geometrice derivate din mari postulate matematice si teoria generalà a numerelor si arhetipurilor fondamentale ba chiar dupà concepte lingvistice.

An acest punct este descoperità o nouà posibilà teoremà a lui Pitagora care se poate enunta astfel: “cum se construesc douà dreptunghiuri diverse dispuse vertical asfel ancat sà aibà diagonalele egale intre ele si an concomitantà cu inàltimea lor”. Avertisment: operatia nu èste posibilà in interiorul unui singur dreptunghi, ci sant necesare douà. Interesant cà aceste douà dreptunghiuri au o formà unicà bine precizatà care este tomai aceea inscrisà pe Fatada Centralà a Casei Poporului.

 

POARTA PATRATELOR MOBILE “POARTA LUMILOR”

Pe frontispiciul Fatadei Centrale de piatrà durà, sant gravate arhetipurile fundamentale ce stau la baza Geometriei si Matematicii. Constructia Fatadei este impusà de o altà teoremà necunoscutà a lui Pitagora che se poate enunta astfel: “a se construi dreptunghiul derivat prin deplasarea a douà patrate mobile unul in altul astfel ancat diagonala drepungiului interor obtinut sà aibà lungimea dreptunghiurilor occultate”. Iatà cum a fot rezolvatà ecuatia; Fatada are due coloane laterale, iar spatiul cuprins intre marginea externà a uneia si panà la anceputul celeilalte creazà un patrat (fig. 10). Dacà se procede de partea celaltà cu aceasi operatie se obtine un alt patrat identic. An ansamblu se obtine un dretunghi in care celle douà patrate sant putin distantate motiv pentru care antre ele se realizeazà un dreptunghi vertical. Surpriza cea mare apare constatand cà diagonala sa este tocmai làtimea dreptunghiului format prin intrepàtrunderea patratelor mobile. Stupefiant. Se cheamà teorema “Portii Patratelor mobile” sau a “Inter Patratelor”.

Aceastà “Poartà” prin spatiile subtile pe care le deschide este un adevarat “Stargate” spre alte dimensioni. Este o “Poartà a Lumilor” iar inlàuntrul acestui spatiu sant infinite corelatii ce prin densiatatea lor imformaticà produc camp energetic. Sà nu uitàm ca EN-ERG-ia prin acel ERG duce la ORGanizare. Acesta este un exemplu de ecuatie de semanticà linguisticà ce proviene dintr-un “Cod de gandire ancestral universalà” descoperit de autor, Vasile Droj, constituind o altà parte a Tezaurului fabulos ce ascunde acest Asezàmant arhitectonic. Poate cele douà coloane laterale de pe Fatada principalà sant o aducere aminte al stràvechiului obiceiului de a plasa de o parte si de alta a portilor douà coloane, douà obeliscuri, doi lei, doi sfincsi si asa mai departe. Dar an acest caz pur si simplu, sant chiar stàlpii portii ce sustin usa.

IMPLICATIILE PORTII

Dreptunghiul Fatadei (fig. 11) obtinut prin deplasarea lateralà a celor douà patrate pe care le contine, are o diagonalà care regleazà distantierea urmàtoarelor douà tronsoane indicand locul II pe Podiul Olimpic reprezentat de clàdire. Astfel lungimea diagonalei delimiteazà distanta de la partea interiorà a coloanei centrale panà la limita externà a tronsonului II. Acest lucru este indicat atat de o parte cat si de cealaltà. Mai mult spatiul este divizat in tre parti egale replicand dreptunghiul vertical central. Era de asteptat ca antreaga constructie sà fie compusà din cinci pàrti egale dar pàrtile marginilor edificiului sant mai mici fiind consolate cu douà linii oblice de aceasi anvergurà. Faptul cà acestea sant mai mici in perspectivà este pentru cà in realitate ies di planul suprafetii Fatadei si se indreaptà an fatà càtre observator. Detaliu important pentru cà estinde intreaga clàdire in spatiu spre o nouà dimensione. Sà nu uitàm cà an spatele Fatadei se gàseste ancà multà constructie si cà antregul Edificiu are formà dretunghiularà 270 m. x 240 m.

POLIFUNCTIUNI ARMONICE

Pare cà antradevàr Fatada Centralà a Casei Poporului (Universalion) prin functiile matematico geometrice generate de cele douà patrate mobile ce o compun este o adevaratà “poartà magicà” an care o geometrie necunoscutà face adevarate minuni. Oricum ai combina respectivele poligoane ce compun clàdirea ele ies mereu dispuse an aranjamente matematico geometrice concrete si bine legate antre ele precum modulii folositi in constructiile complexe. Acesti moduli creazà o scarà armonica. Exprimarea Scàrii Armoniei este scopul antregii constructii a Universalionului.
Pornind de la Drepunghiul Fatadei centrale format din douà patrate mobile si ducand diagonala patratului de dreapta (fig. 12) obtinem o precisà lungime a acesteia. Apoi de la sol si panà la bordura primului tronson incadrat pe laturi de coloanele Patratului proiectat anainte se formeazà un dretunghi alungit orizzontal. Trasand diagonala acestuia se observà cà are aceasi lungime cu diagonala patratului. Acum dacà deasupra liniei tronsonului adàugàm si coloana stangà a patratului mobil se formeazà un dreptunghi orizontal al càrei diagonalà, surpriza surprizelor, va fi si ea egalà celor douà diagonale trasate mai anainte. Impresionat! Jocul acestor trei poligoane si a diagonalelor lor a fost ratiunea costruirii in acest mod a respectivei portiuni din clàdirea Casei Poporului - Universalion.

CONSIDERATII GENERALE

Cele expuse panà aici nu reprezintà nici màcar 1% din totalul descoperirilor fàcute de autor asupra Casei Poporului - Universalion, ce devin din ce in ce mai complexe. Intrebarea cea mare este “Cine” ha conceput acest màret “Proiect matematico geometric” inceput acum 45 de ani. Din partea constructorilor, arhitectii vremii anilor ’80, nu traspare nici-o informatie in acest sens, ei nefiind la cunostintà de aceste relatii complese precum “subtila tesàturà a matàsii”. Atunci cum le-au construit? Au fost sub influenta unor Entitàti superiore extraterrestre? O fi fost Subconstientul Colectiv al Logosului Planetar cel ce le-a indus in minte Planul? Sau poate cineva an acea epocà vehicula an ascuns acelle informatii. Ar fi timpul sà ne antrebàm dacà nu cumva Edificiul ascunde un Secret si un Destin pe care nu-l intelegem? Un lucru este cert; matematica si geometria nu-s opinii si la urma urmei evidenta e vizibilà pe teren unde stà in piciore o constructie concretà, a doua cea mai mare di lume, cel mai scump monument al lumii precum si cel mai greu. Ar fi timpul sà ne trezim la realitate si sà nu mai fim bezmetici càci Salvarea noastrà stà tocmai in acest Edificiu unde ar fi depositat de-a dreptul secretul piramidei lui Keops, ansàsi Formula Salvàrii Civilizatiei Umane. De aceea Casa Poporului pentru acest serviciu adus lumii se poate numi si “Casa Popoarelor”.

UNIVERSALION - CASA CUNOASTERII UNIVERSALE

Initial Marea Constructie a fost numità Casa Poporului iar mai tarziu Palatul Parlamentului, nume banal càci in lume sant cel putin 200 de parlamente nationale. A da un nume comun celei mai Mari Constructii a lumii este lipsà de respect al proportiilor. Toate constructiile particulare au si un nume particular: Casa Albà, Cremlinul, Versailles, Turnul Eifel, etc. si nu nume administrativ comunale. De aceea trebue sà se renunte la atributul ”Palatul Parlamentului” si sà se apeleze la denumirea: “Casa Popoarelor” mai ales in perspectiva noilor descoperiri puse la dispozitia tuturor popoarelor. Tot in acest contest al descoperirilor, Constructia se poate numi “Casa Cunoasterii” sau “Casa Cunoasterii Universale” de unde espresia sinteticà “Universalion”. Cum clàdirea Universalion nu este singurà ci parte a unui complex architectonic antins pe kilometri, antregul complex este just sà se numeascà “Universailes”, analogic cu Versailles din Franta. Cand Vasile Droj a prezentat la Bienala Mondialà de Arhitecturà, Sofia 1985, monumentul sàu intitulat “Monumentul Pàcii si al Geniului Uman” i s-a zis; “dumneavoastrà prezentati aici o nouà “religie arhitectonica”.
Dacà ar fi sà facem o asemànare cu O altà mare constructie, Piramida Keops an Egipt, am vedea cà geometrizarea arhitectonicà era ridicatà la rang de religie fiind tocmai acesta lucrul ce a tinut integru Egiptul mii de ani. Si dacà Destinul ne-a pregatit si nouà romanilor precum antregii Umanitàti o Nouà Vie de parcurs in Evolutie? Se presupune cà toate misterele si cunostintele civilizaziilor trecute ar fi depozitate in secret undeva intr-o ancàpere sub Sfinxul de la piramide, numità “Sala Amenti” sau “Sala Proiectiilor”. Interesant faptul cà, cuvantul Amenti duce cu mintea la Amintire, a-si aduce aminte de trecut. Dar cel mai concret si evident lucru este “proiectia”, iar Universalionul - Casa Popoarelor - depàseste orice immaginatie in proiectii geometrice. Clàdirea Universalionului este in antregime o colosalà proiectie matematico geometricà cristalizatà an piatrà. Dacà antica Salà a Proiectiilor se gàseste sub pàmant, Noua Salà a Proiectiilor - Universalionul se gàseste la suprafatà, in Bucuresti si este vizibil tuturor. Este un “Monument Proiector” o matrità de proiectie pentru verificarea oricàrei realitàti. Universalionul devine un adevàrat “universator”, instrument al màsurilor universale.

Tràim intr-o epocà de confuzie generalà iar aparitia unui “concept universal atotcuprinzàtor” este binevenit si avantajos.

 

 

August MMXXI
17. 12. 2021


Vasile Droj (Paracleton)

Fondatorul Centrului Universologic

www.universology.com  e-mail redazione@spiritology.it

 

 

Torna in Home Page Torna


Copyright © Edizioni Universology 2000-2022

Copyright © Vasile Droj 1975-2022