Traduttore di Google:

REACTIVAREA “VIRTUTII UMANE”
INPOTRIVA VIRUSULUI COVID 19
HARUL, HARMONIA SI HRISTOSUL
TEHNICA HARULUI HIPER BOREIC

AUTOR VASILE DROJ UNIVERSOLOGO

      Aparizia virusului Covid 19 ar fi efectul degradàrii climatice si indeboliri energiei umane sustine cercetàtorul interdisciplinar Vasile Droj iar solutia ar fi una singurà: revitalizarea virilitàtii umane pentru intàrirea Imunitàtii. Autorul demonstreazà (mai mult, a descoperit) esistenza in timpuri stràvechi a unui “cod lingvistic si de gandire” ce a zàvorat in cuvinte toatte formulele si equatiile secrete ale lumii noastre, inclusiv celle de ordin medical. In consecintà el propune o “tehnicà” anticà ce poate duce la eliminarea pandemiei de Corona virus Covid 19. Mult adevàr si formule salvatoare s-ar gàsi in inteleciunea anticà pe care autorul le extrage printr-o minutioasà cercetare a unor imemoriale legende. Autorul mai sustine cà adevàratul vaccin este “Cuvantul” ce ordineazà Spiritul printr-un fel de “Cod al Cunoasterii”ce actioneaza asupra codului genetic intàrind Imunitatea generalà.De altfel ràdacina “vac” di vaccin derivà din sanskrità unde Vak este Cuvantul ce determina Vakunta - Lumea Spiritualà. Iar cu Vac citit invers, Cav, se ajunge tot la Cuvant dar si la Vacuitate si Cavitate strumentele vehiculàri Cuvantului (Cuvant = cu vant).

     O stràveche legendà romaneascà povesteste cà-n timpuri foarte indepàrtate tràia un impàrat ce avea trei copii. Numele sàu era Hàsmas (Hàsmasul Mare). Venirà insà timpuri grele cand nàvàlitori fàr de numàr màcinarà armatele sale. Atunci impàratul trimise in luptà cei doi fii mai mari, tinand cu sine mezinul, si zicand: catà vreme ve-ti fi uniti luptand cot la cot spate la spate ve-ti fi invingàtori. Cei doi frati respectarà vointa tatàlui fiind mereu biruitori dar cand unul din ei luà o altà directie furà bàtuti. Legenda zice cà de durere impàratul plinse iar din ochii lui se prelinserà douà lacrimi ce se trasformarà in douà rauri. Un rau este Muresul altul este Oltul, rauri care panà astàzi izvorind di Hasmasul Mare in Carpati curg impreunà pinà cand unul o coteste spre sud tàind muntii. Este Oltul cel ce a tràdat sfatul Tatàlui, si ràmas panà azi in descintece precum: "Oltule Olt blestemat te-ai fàcut adinc si lat”, iar fratele sàu Mures: “Mures Muresapà linà cin’ te bea mereu s-alinà”.
     Aceastà stràveche legendà romaneascà trasmite adevàruri tulburàtoare nu numai privind originea poporului roman ci si a civilizatiei umane. Creatorii legendei au codificat numele personajelor, locurilor si alevenimentelor chiar dacà Hàsmasul Mare, Muresul si Oltul sint nume clar citate. Esistà insà o a doua versiune codificatà perdutà in negura timpurilor ce ne dezvàlue adevàruri tulburatoare de dinaintea Turnul Babel cel al invàlmàsirii limbilor si neamurilor. Si nu intamplàtor Oltul o coteste chiar in apropiere de Muntii Bucegi pe al càrui platou se gàsec Babele. Sfinxul din apropiere, ca orice Sfinx pune intrebarea: “Cine santem, de unde venim si incotro mergem”? Intrebare adresatà nu numai indivizilor sau natiunilor ci intreagii Omeniri.

     Iatà un prim ràspuns la stràvechea legendà: intr-o vreme foarte indepartatà in interiorul lantului Carpatic, Dragonului Carpatic (90), si antre Dunàre si Marea Neagrà, mult inainte de geti si daci, tràia o comunitate umanà compusà di trei semintii de dupà Potop, antruchipand urmasii Muresului - Mureseni, si urmasii Oltului - Oltenii. Triburile Muresenilor migrarà spre Apus pinà in Spania iar Olteni spre sud, stabilindu-se in Italia, in Latium, purtand acolo limba latinà. In ce priveste fiul cel mic al impàratului Hasmas, numit Ramin (Raman) adicà cel ce ràmane pe loc, ràmasita (ràmas), reprezentand vechia Rimanentà, mai precis Reminiscentà (de aici descendenta, descende lat. coborire in acel loc (descàlecarea de neam). Descàlecarea nu vine numai de la Cal, cit si de la Calea strabatutà panà la Asezare (inceputul si sfarsitul càii).

Numele de “roman” vine de la “ràmanere”, adicà cei ce au ràmas (ràman pe loc). (vezi Dacia, voind sà zicà sant “da aci” sau “da aicea”, ràmas pe acest loc). Intrucit Mureseni s-au indepàrtat de Reminscenza ràdacina “Rem”, “Ram”, “Rum”, s-a mutat contrar in “Mur” adica Mures-eseni. Urmasii Oltului, Oltenii, dupà ce au luat o altàdirectie s-au numit latini, vrand sà fie “alt aluat(altro it.). Pe scurt, “altà mancare dar tot din aceasi traistà”.
     Din vechiul Hram al Rimanentei lui Ram sau Rama marele erou civilizator fondator de multe natiuni, s-au desprins trei Ramuri ce migrarà spre Est - Vest - Sud. Ramul estic a ajuns panà in India si Tibet creand noua civilizatie de pe Valea Hindului si Gangelui descrisà in Epopea Ramayana. Ramul sudic a coborit prin Grecia in Orientul mijlociu cu Abram (Ab-Ram) numit “tatà fondator de multe natiuni” si inaintand spre Egipt generà dinastia faraonilor Ramses. Al treilea ram ce a luato càtre Occident a dus la formarea poporului Roman (56). Romulus si Remus sant de fapt douà semintii ce se contopesc in una singurà, cea a descendentei Oltului latin de dinainte cu mai tarzia fuziune cu Troiani lui Eneas a càror inaintasi coborirà si ei tot din teritoriile carpatine inaintea fondàrii Troiei. Eneas sau Ianus cel cu douà fetze, vrea sà sublinieze tocmai unirea celor douà popoare in numele vechii Reminiscenze ce duse la nasterea Poporului si Imperiului Roman.

     Iatà in sfirst decodificarea de gradul trei a numelui impàratului Hàsmasul Mare. HAS-MAS unde H.A.S. sunt I.H.S., inizialele celor trei semintii dupà Potopul lui Noe(20): Ham, Afet, si Sem, sau Iafet, Ham si Sem. Extraordinar este faptul cà IHS exprimà anagrama lui Isus Hristos. Poate cà pentru acest lucru Isus Hristos vizità Carpatii (99) in perioada dintre 13 si 30 de ani dinaintea Predicàrii. Isus voia sà cunoascà nu numai “Limba Originilor” si “Cuvantul Inceputurilor” cat mai ales sà reuneascà urmasii celor trei semintii ale lui Iafet, Ham si Sem presente in numele sàu “IHS” in baza unei religii universale. Hristos voia de asemenea sà afle si sà de-a ràspuns Sfinxului Originilor la intrebarea: “cine suntem de unde venim si incotro mergem?”

VIRTUTEA HIPER BOREILOR
     In concluzie: multe prove si dovezi conduc la idea cà civilizatia actualà ràspandità pe mai multe continente s-a nàscut si fàurit acolo unde este astàzi poporul roman: intre Carpati, Dunàre si Marea Neagrà. Aici a fost plàmadità o straordinarà Cunostere Universalà depozitatà si vehiculatà printr-o limbà filozoficà perfectà cu ajutorul càreia se puteau desàvarsi cele mai mari virtuti umane si revela ràspunsuri asupra Omului si Universului. Zona Carpatilor si dimprejur era Tàramul Hiper Boreilor (79) cei mai puri si virtuosi oameni ai antichitàtii.
     In termenul Hiper Boreu èste codificat caracterul si calitàtile profunde ale acestor locuitori; HIPER in greacà esprimà calificativul maxim de estraordinar, ajuns la expresia sa cea mai inaltà. BOREU in schimb prin literele B, P, V, F, H, care trec din una in alta devine: Poreu = Pur, Voreu = Virtuos, Foreu = Forte, Horeu = Har (purtàtor de har), harnic. Acestea erau calitàtile Hiper Boreilor di Carpati (vezi Ganditorul de Hamangia (6) si descrierea lui Vitezovic in “Stematografia..” 1701).
     Genomul informatic “VR” al Hiper Voreilor (“vor” de la Izvor in codice ISHvor) activeazà Codul genetic al “A.D.N.ului Cunoasterii” mobilizand ràdàcina “VRT” ce duce la VERITATE - Adevar. In acest contest apare si se consolideazà triunghiul: VERITA’ – VIRTUTEVERTICE (Virf). Odatà costituit genereazà VORTEXUL (Vartejul) ce mobilizeazà si realizeazà Totul. Aceasta era si este marea Stiintà a Hiper Boreilor Carpatici din vechea Reminiscenza, cei ce detineau TEHNICA realizàrii sale. Multe s-au trasmis cu ajutorul “Legilor Belagine” in codice Bala Gnosi = grande Conoscenza. Interesant este faptul ca BalaGn.. este Valag sau Vlagà, e sànatate, energie vitalà, virilà. Autorul Vasile Droj, cel ce scrie aceste randuri, o propune ca armà de luptà impotriva Corona virusului COVID 19 pentru intàrirea vitalitàtii si imunitàtii energiei virile “Vril” derivatà din aplicarea Virtutii zi de zi. Virus versus virus. Acesta este marele Adevar. Omul lat. vir – virus - viri este creatia Universului si mandria lui iar nu microbul numit incorect virus. Acum mai bine de o sutà de ani cand a fost descoperit la microscop i s-a zis “virus” pentru cà era virulent, viral si vorace. Denumirea vine della Om vir iar microbul impostor trebue deprivat imediat de acest atribut viril.

      Cand dinspre Nord nu bate vintul cel pur Bora, energia vitalà scade iar microbii si virusii prospereazà. Asa s-a antamplat in iarna anului 2020. Alterarea, putrezirea climei si decàdera virtutii umane sant cele douà cause principale ale pandemiei.
      Intorcandu-ne in tipurile noastre, la Anul Domnului 2020, vedem din nou peste vechile tinuturi ale Originilor nàvàlind hoarde si mai nàpraznice; sant armatele de virusi al Coronavirusului Covid 19. La fel ca an trecut a venit  timpul reunirii celor trei Semintii I, S, H si a dezgropàrii securii de ràzboi, dezvàluind arta si stiinta Biruintei (vir) demostratà de stràbuni Ipervorei prin persoana lui Zalmoxis si a lui Isus Hristos.

ARTA SI STIINTA BIRUINTEI - “TEHNICA” - RAZBOINICIA DRAGONULUI
     Pentru a birui (bir = vir), altfel spus “a virui”, trebue sà cunosti Tehnica Biruintei. In alte cuvinte sà aplici “Virul” adicà Adevarul, sa fii Virtuos, sà tinzi càtre Varf, Vertice, antrenand lucrurile, vorticandu-le in Vortice, vezi Vortex, Vartaka. In cuvantul “TEHNICA” zace formula realizàrii sale. El este astfel codificat ancat sà cuprindà formula si algoritmul amplinirii sale. Cuvantul “TEHNIKA” este compus di TEH si NIKA in care TEH este THEOS, Dumnezeu, iar NIKA este Victoria precum Nike zeita greacà a Victoriei.    
     Iatà ce spune “codul limbii ancestral universale” descoperit de Autor (V.D) privind lista cuvintelor detinàtoare de tehnicà biruitoare “NIK” sau “NIC”:
     HAR-NIC                               DUHOV-NIC
     SPOR-NIC                              FAL-NIC
     PUTER-NIC                            SFET-NIC
     RAZBOI-NIC                          ROD-NIC
     VRED-NIC                              GRAB-NIC
     VAJ-NIC                                 PAS-NIC
     DESTOI-NIC                           DAR-NIC
     VOI-NIC                                 PRAZ-NIC             
     NAPRAZ-NIC                         TRAI-NIC            
     NASTRUS-NIC                       DOR-NIC
     ISPRAV-NIC                           GROAZ-NIC
     CUCER-NIC                            AMAR-NIC
     NAVAL-NIC
    
     Toate cuvintele de mai sus se terminà in sufixul “NIC” sau “NIK” ce vine de la numele zeitei Nike, zeita Victoriei. Acest “NIK” este Vectorul ce inclinà Victoria in favoarea operatorului fàcandu-l de “neinvins”, “Invictus”. Este imposibil ca cineva aplicand aceste formule sà nu aibà rezultat. A fi Har-nic te face Spor-nic si automat devii Puter-nic. Practic oricare din aceste cuvinte cu “Nic” pus in aplicare, face ca toate celelate sà se activeaze automat. Tehnica Sufixul “Nic” este  ca o retea ce trasmite energia universalà a “vrilului” motorul Virtutii, càtre Fiintà si realizare.

     Teh-nica activàri “Nic” este etrem de eficientà. Cuvintele respective rostite cu ritm si tàrie devin adevàrate mantre precum in mistica indo tibetanà. Pronuntarea repetatà le dà o mare forzà in special cand sint unite cu miscarea mainilor. Aceasta face ca in creier sà se reuneascà si sà fuzioneze “homunculus senzitiv” al limbii din gurà proiectat pe creer cu “homunculus motor” al mainii . De aceea este nevoie de un rozar, chiar si unul simplu ca cel al lui Gigi Becali pe care latifondiarul din Pipera il roteste deseori intre degete. Celor 22 de cuvinte ale “tehnicii” “Nic” trebue sà corespundà 22 bile, iar abia rostit un cuvant sa fie rotità si o bilà intre degete. Astfel “incàrcàtura” cuvantului prin miscarea motorie a mainii prinde putere omul devinind practic: harnic, vrednic si spornic, intr-un cuvant PUTERNIC. Tehnica “NIC” se bazeazà si se amplificà cu o altà tehnicà derivatà din citirea intoarsà: NIC ↔ CIN respectiv CON. “Tehnica Conului” va fi dezvàluità intr-un articol viitor.

     HARUL - HAR-MONIA SI HRI-STOSUL

Celle 22 de cuvinte puter-nice ce compun Rozarul HAR-NICIEI apartin Harului iar omul care le implineste este un “om cu har”, harismatic sau cu “harismà”, avand Harul lui Dumnezeu. De altfel numele lui HRISTOS codificà acest Adevar; HRIS-TOS (HRIS-THEOS) adicà Harisma lui Theos - Harul lui Dumnezeu. De retinut cà Hrismon este Monograma lui Hristos obtinutà prin suprapunerea literelor numelui sàu I, H, R care in greacà se traduc: I,χ,P. Dacà suprapunem aceste trei litere, ele dau tocmai “hrismon-ul” Mantuitorului: o linie verticalà care cuprinde litera “P” peste un “X”. Dedesubtul cestui simbol este scris NIKA, adicà INVIGE. Pàcat cà aproape 2000 de ani nimeni nu si-a data seama cà Nika era Tehnika. De altfel faimosul “In Hoc” mai precis “In Hoc Segno Vinces” din visul impàratului Costantin demostreazà si intàreste  tocmai acest lucru.

     Ce este de fapt Harul? Harul nu este alceva decat Harmonia, HAR + MON(O) adicà un sigur Har di care nasc toate puterile si atributele Fiintei. Harmonia permite conlucrarea pàrtilor intr-un Intreg (in-TRE-G)(in trei legat). Cel ce realizeazà Harul este un HEROU si are drept ràsplatà Victoria, Nike, de acea fii Harnic, vrednic, spornic, si cucernic. Cucernic vine de la a cuceri (cu-ceru, cerul este cere-bralul). Aceasta este adevarata Cucerire.

     In fine, cand Destinul a zàmislit planul Catedralei Mantuirii Neamului nu s-a referit doar la zidurile reci ale Làcasului ci mai ales la Sufletele si Spiritul viu al oamenilor si a deveniri (divin-irii) lor. Aceasta este Mantuirea, Mantuire = MONO THEO adicà “un singur Dumnezeu” iar denumirea vine della Munte si Minte. Catedralei Mantuiri Neamului (C.M.N.) i-a fost rezervat de Destin un rol important in “alfabetizarea spiritualà a romanilor” precum si in “Orientarea Spiritualà a lumii” devenind astfel “Catedrala Mantuirii Neamurilor”. Pe acest HRAM a fost conceputà misiunea sa viitoare. Pandemia Coronavirusului Covid 19 a aràtat cà Omul reprezintà adevàrata valoare a lucrurilor iar lumea se va schimba curand si “multi di cei ce au fost primii vor fi ultimi si multi din cei ce au fost ultimii vor fi primii”. Omul v-a trebui sà realizeze un nou Pact cu Dumnezeu ce se va amplinii in Romania.   

PACTUL INTR-U ZIDIRE – VERIGA UNIVERSALITATII
     Omenirea s-a indepartat de Adevar dedicandu-se obtinerii profitului cu orice pret. Aceasta i-a micsorat vigoarea Virtutii si ascutimea Discernimentului slàbindu-i puterile Imunitàtii fiind asfel atacat de virusi. A inceput Epoca Virusilor iar pentru a nu dispàrea, Omenirea trebuie sa se intoarcà cat mai grabnic la Origini fàcand un nou Pact cu Dumnezeu. Momentul va fi cel al pornirii marelui Evenimet al Universalizàrii (89).

   “OM – OMNES - DOMINIS” – SACRALIZAREA
     In aceastà lume unele lucruri sant banale altele sant importante, cruciale, sacre. Spre binele si folosul indivizilor si natiunilor, e bine sà se stie care sant unele si care sant altele? Sacralizarea prin Ecuatia Latinà: S.P.Q.R. (33), (34) a romanilor este proponibilà si astàzi? Ràspunsul este da. Iatà istoria ei:
     Troianii ce fondarà Troia coborarà di Carpati precum prima grecii ce fondarà Grecia. Prin viclesug grecii invinserà troiani obligati sa fugà precum acel Eneas in càutare de o nouà patrie, panà ce sosirà in Latium, Italia, unde fondarà Republica si Imperiul Roman. Pentru a nu mai repeta niciodatà gresilile ce au dus la càderea Troiei, Eneas ajuns in Italia a stabilit douà ordine sacerdotale cu caracter permanent: Vestalele si Aruspicii. Vestalele pentru a mentine aprinsà prin foc nestins vigilenta aducerii aminte, iar Aruspicii pentru a prevedea viitorul si a nu mai gresii niciodatà. Aruspicii decodificau printre altele ecuatia caracterialà “S.P.Q.R.. Latini stabiliti in Italia, erau coboratori din Carpati, vezi S.P.C.R. “SorgensPadres Carpatis Romani”, adicà: Sorgintea Parintilor Romani erau Carpatii.
     Acum cà tot au coborat toti din Carpati de ce sà nu refondàm in Romania aceastà formulà straordinarà? Putem sacraliza prin ea “legitàtile” care ne conduc si sà le respectàm mai bine, de altfel RESPECT R.S.P.C. vine Res Pactum – Pactul Interesului Comun. Trebue sà stiti cà Sorgintea latinà: Italia, Spania, Franta, Portugalia, Romania, Grecia sant sub semnul acestei formule, insà de prea mult timp ea este desactivatà avand astfel dificultàti. E nevoie deci ca “formula caracterialà” inscrisà in A.D.N. sà fie reactivatà cat mai repede pentru a emula latura sudicà a Europei. Romania este locul cel mai bun de pornire a experimentului pentru cà aici s-a realizat prima fuziune anticà fiind un “laborator” excelent pentru Europa si lumea intreagà. Italia este urmàtoarea. Farà rezolvarea “Ecuatiei Latine”, Europa si intregul Occident topàie. Sà fie oare ràspunsul eficient la pandemie al chinezilor tocmai applicarea virtutii ramano hiperboreiche pe care noi demult am uitato?

     Rezervarea unei sàli - “Sala Sigilului si Aducerii Aminte”* - la Palatul Cotroceni, cu replicà in Parlament (C.P.), Guvern si Patriarhie, unde sà fie depuse supremele Planuri de Destin ale Natiunii (toate ideile supreme privind natiunea romana, inclusiv cele asupra profetiilor). Alàturi sà fie costituità Camera Amenti* (cea a aducerii Aminte). In Egipt sub Sfinx existà o camerà Amenti, dedicatà intregii Umanitàti, la fel ca sub Sfinxul din Bucegi. In apropiere sà fie costituità “Sala Focului Sacru Etern”* in care focul sà nu se stingà niciodatà (vestale). In acelasi contest sà fie plasatà “Camera Aruspicilor”* (R.S.P.C.), “Sala Pactului Suprem”*, a “Pactul Planetar*, si in fine ultima, ceea a “Pactul cu Dumnezeu*.
     Cateva ancàperi rezervate acestor idei nu costà nimic insà realizarea lor va schimba complet Destinul Romaniei. Casa Poporului “Universalion” (81), (82), (96) are prea multe incàperi incà goale. Sà le folosim pentru plasmarea Marele Proiect Salvator.

23.06.2020
01.12.2020


Vasile Droj

Fondatore Centro Universologico di Roma

www.universology.com  e-mail redazione@spiritology.it

 

 

Torna in Home Page Torna


Copyright © Edizioni Universology 2000-2022

Copyright © Vasile Droj 1975-2022